BLACK FRIDAY Zniżki do -30% *

OGÓLNE WARUNKI

OGÓLNE WARUNKI

OGÓLNE WARUNKI

Warunki korzystania ze strony internetowej htttp://www.lebump.pl

Niniejsze Ogólne Warunki reguluje zasady współpracy pomiędzy „LM Fashion” Ltd., zwanym dalej „Sprzedawcą” oraz Użytkownikami stron internetowych i usług znajdujących się na http://www.lebump.pl, zwanych dalej „Użytkownikami”.

“LM Fashion” Ltd. jest spółką zarejestrowaną zgodnie z Kodeksem Handlowym Republiki Bułgarii, REGON 204203797, adres ul. Zawodska nr 2, adres poczty elektronicznej contact@lebump.pl

Prosimy o zapoznanie się z treścią Ogólnych Warunków przed skorzystaniem z usług informacyjnych i handlowych oferowanych na Stronie (zwanych dalej „Usługami”).

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące działalności “LM Fashion” Ltd., ogólne warunki korzystania z usług świadczonych przez „LM Fashion” Ltd. oraz reguluje współpracę pomiędzy nami i każdym z naszych użytkowników.

Potwierdzenie zapoznania się z treścią Ogólnych Warunkuch jest koniecznym i wiążącym warunkiem zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem i Sprzedawcą.

Potwierdzając zapoznanie się z treścią Ogólnych Warunków, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na podstawie umowy zawartej pomiędzy nim a Sprzedawcą.

Definicje

Na użytek niniejszych Ogólnych Warunków, wymienione poniżej terminy powinny być rozumiane w następujący sposób:

Strona - http://www.lebump.pl i wszelkie jej podstrony.

Konsument – każda osoba fizyczna, która nabywa produkty lub korzysta z usług nieprzeznaczonych do wykonywania jej działalności handlowej lub zawodowej oraz każda osoba fizyczna, która, jako strona zawartej umowy sprzedaży, na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach, dokonuje czynności niemających związku z jej działalnością handlową lub zawodową.

Ogólne Warunki – niniejsze Ogólne Warunki, które zawiera zasady użytkowania, pliki cookies, zasady dotyczące rejestracji i dostawy, dobrowolnego rozstrzygania sporów konsumenckich, wzory formularzy odstąpienia od umowy i wszelkie inne ważne informacje prawne, które znajdują się na Stronie.

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej, które pozwalają na zidentyfikowanie jej fizycznej, psychologicznej, psychicznej, rodzinnej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości.

Towar – materialne rzeczy ruchome z wyłączeniem przedmiotów sprzedawanych w drodze egzekucji lub w inny sposób przez organy uprawnione, jak również towary będące przedmiotem zrzeczenia lub uległy przepadkowi na rzecz skarbu państwa, wystawione na sprzedaż przez władze publiczne. Za towar uważane są również woda, gaz, energia elektryczna w przypadku, gdy są wystawione na sprzeda w ograniczonej pojemności lub określonej ilości.

Umowa sprzedaży – umowa, zgodnie z którą Sprzedawca przenosi lub zobowiązuje się przenieść własności towaru na Konsumenta, a Konsument płaci lub zobowiązuje się zapłacenia jego ceny, a także każda umowa, której przedmiotem są zarówno towary, jak i usługi.

Procedura alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (ADR) – procedura pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich spełniająca wymogi określone w ustawie, przeprowadzana przez organ zajmujący się alternatywnym rozstrzyganiem sporów konsumenckich.

Warunki świadczenia usług

1. Na Stronie Użytkownicy mają możliwość do zawierania umowy kupna i sprzedaży towaru oferowanego przez Sprzedawcę.

Zamówienie

2. Użytkownicy wykorzystują interfejs Strony Internetowej w celu zawierania ze Sprzedawcą umów sprzedaży oferowanego towaru.

2.1. Umowę kupna-sprzedaży towaru uważa się za zawartą od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.

2.2. W przypadku braku danego towaru na stanie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia.

2.3. Po wybraniu jednego lub więcej z towarów oferowanych na Stronie internetowej Sprzedawcy, Użytkownik musi je dodać do swojego elektronicznego koszyka na zakupy.

2.4. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia danych potrzebnych do realizacji dostawy oraz wybrania metody płatności, po czym potwierdzenia zamówienia, wykorzystując interfejs Strony.

2.5. Po dokonaniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia w wiadomości e-mail lub SMS.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia umowy z nieuczciwym Użytkownikiem.

3.1. Sprzedawca może uznać Użytkownika za nieuczciwego w przypadku, gdy: 

Użytkownik nie stosuje się do Ogólnych Warunków;

  • stwierdzono niestosowny, arogancki lub wulgarny stosunek Użytkownika względem przedstawicieli Sprzedawcy;
  • stwierdzone zostały systematyczne nadużycia ze strony Użytkownika względem Sprzedawcy.

Ceny

4. Obowiązują ceny towarów wskazane na Stronie Internetowej Sprzedawcy w momencie dokonywania zamówienia, pomijając sytuacje oczywistego błędu.

4.1.Ceny towarów zawierają ustawowy podatek VAT zawsze, gdy przewidziane jest jego naliczenie.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oferowanych na swojej Stronie Internetowej w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia, jednak zmiany te nie obejmą już zrealizowanych zamówień.

6. Sprzedawca może przyznawać zniżki na towary oferowane na Stronie, zgodnie z bułgarskim prawodawstwem i postanowieniami określonymi przez Sprzedawcę. Zasady stosowania zniżek obowiązują przy zakupie towarów i usług, przy których ogłoszona została promocja. Zniżki mogą być oferowane pod różną postacią (na przykład promocje, zniżki lojalnościowe, rabaty oferowane indywidualnie, losowo albo w wyniku uczestnictwa w konkursie lub badaniach konsumenckich).

6.1 Różne rodzaje promocji nie mogą łączyć się ze sobą przy zamówieniu i zakupie tego samego towaru.

Płatność

7. Konsument ma prawo do zwrotu towaru bez wskazania przyczyny i do otrzymania zwrotu zapłaconej ceny produktu. Kwota podlegająca zwrotowi jest wówczas pomniejszona o wartość przyznanej zniżki i równoważna jedynie realnie zapłaconej sumie.

8. Konsument może zapłacić należność za zamówiony towar, korzystając z jednej z wymienionych na Stronie Internetowej metod płatności. Na Stronie możliwe są następujące sposoby płatności:

  • płatność gotówką przy odbiorze
  • przelew bankowy
  • Płatność kartą debetową/kredytową

9. Jeżeli Konsument decyduje się na opcję dostawy kurierskiej za pobraniem, zobowiązany jest on zapłacić kurierowi przy odbiorze towaru należną kwotę za zamówione artykuły wraz z doliczoną ceną dostawy.

10. Jeżeli Konsument wybiera metodę płatności za pośrednictwem strony trzeciej – dostawcy usług płatniczych, może on zostać zobowiązany dodatkowymi postanowieniami i warunkami oraz/lub opłatami ze strony pośrednika.

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy dana metoda płatności za pośrednictwem strony trzeciej – dostawcy usług płatniczych, nie jest dostępna lub nie działa z przyczyn, które nie mogą zostać przypisane winie Sprzedawcy.

Odstąpienie od umowy i wymiana

12. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez wskazania przyczyny i bez obowiązku zapłaty odszkodowania lub odsetek, w okresie 14 dni liczonych od daty otrzymania towaru od Sprzedawcy lub strony trzeciej.

13. W celu skorzystania z przysługującego mu prawa, Konsument musi wyraźnie poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od umowy, identyfikując towar, który chciałby zwrócić poprzez podanie wszystkich danych zrealizowanego zamówienia i dostawy w tym, lecz nie wyłącznie: zawartość i cenę zamówienia, dane osoby składającej zamówienie, dane osoby przyjmującej dostawę i datę dostawy.

14. Sprzedawca publikuje na swojej Stronie wzór formularza odstąpienia od umowy – Formularz zwrotu towaru.

15. Przy odstąpieniu od umowy Sprzedawca daje Konsumentowi możliwość wyboru wypełnienia standardowego wzoru formularza odstąpienia od umowy i przesłania go drogą internetową lub użycia innego jednoznacznego oświadczenia. Sprzedawca musi wówczas bezzwłocznie przekazać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczeniа.

16. Konsument jest zobowiązany do zwrotu towaru na swój koszt wraz z paragonem fiskalnym i fakturą, jeżeli taką posiada, oraz do przekazania ich Sprzedawcy lub upoważnionej do tego osobie w okresie do 14 dni od daty, kiedy Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od umowy.

17. Zwracany towar musi posiadać oryginalne opakowanie oraz nie może nosić śladów użytkowania lub uszkodzenia.

18. Sprzedawca ma prawo poczekać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do momentu przedstawienia dowodu wysłania towaru, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpiło wcześniej.

19. W wypadku, gdy Konsument nie wywiąże się ze swojego obowiązku zwrotu towaru, nie informując uprzednio Sprzedawcy o spóźnieniu i nie podając uzasadnionej przyczyny, uważa się, że zrezygnował on z odstąpienia od umowy.

20. Gdy w związku z realizacją umowy Sprzedawca poniósł koszty, a Konsument zdecydował się na odstąpienie od umowy, wówczas Sprzedawca ma prawo zatrzymać równowartość poniesionych kosztów lub domagać się ich zwrotu.

21. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy jej przedmiot jest spersonalizowany lub nosi widoczne ślady użytkowania.

22. Sprzedawca musi wypłacić Konsumentowi całą zapłaconą przez niego sumę pieniężną za zwrócony towar.

Gwarancja i reklamacja

23. Konsument ma prawo do reklamacji każdej niezgodności otrzymanego produktu z określonym umową/ zamówionym towarem lub usługą, w sytuacji gdy została ona odkryta po otrzymaniu dostawy.

24. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za różnice w kolorach, wynikające z odtwarzania barw przez różne rodzaje monitorów.

25. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za naturalne zużywanie się towarów.

26. Każda niezgodność produktu z umową sprzedaży towaru koncumpcyjnego, odkryta w okresie do 6 miesięcy od otrzymania dostawy, uważana jest za już istniejącą przy dostawie, chyba że zostanie udowodnione, że brak zgodności jest wynikiem naturalnego zużywania się towaru lub wynika z charakteru niezgodności.

27. Konsument nie może zakwestionować zgodności produktu z umową sprzedaży towaru, gdy:

przy zawarciu umowy wiedział o niezgodności lub nie mógł być jej nieświadomy;

niezgodność wynika z materiałów dostarczonych przez Konsumenta.

28. Konsument ma prawo do złożenia reklamacji towaru lub usługi, niezależnie od tego, czy Producent lub Sprzedawca wystawili gwarancję handlową na ten towar lub usługę.

29. Gdy uwzględnienie reklamacji odbywa się poprzez wymianę towaru na inny, odpowiadający uzgodnieniom, Sprzedawca udziela Konsumentowi gwarancji na tych samych warynkach jak poprzednia.

30. Podczas składania reklamacji Konsument może ubiegać się o zwrot zapłaconej kwoty, wymianę towaru na inny odpowiadający uzgodnieniom lub rabat cenowy.

31. Reklamację składa się ustnie – telefonicznie pod wskazanym przez Sprzedawcę numerem, pisemnie na podany adres poczty elektronicznej, listownie lub bezpośrednio pod adresem siedziby spółki. Sprzedawca udostępnia na swojej Stronie wzór formularza reklamacji i zwrotu towaru.

32. Podczas składaniu reklamacji Konsument wskazuje przedmiot roszczenia, preferowany przez siebie sposób uwzględnienia reklamacji, odpowiednią wysokość żądanej kwoty oraz adres, telefon i adres poczty elektronicznej do kontaktu.

33. Przy składaniu reklamacji Konsument jest zobowiązany do przedstawienia dokumentów, na podstawie których formułuje roszczenie, a mianowicie: 

paragon fiskalny lub faktura;

protokoły, akta lub inne dokumenty stwierdzające niezgodność towaru z umową;

inne dokumenty stwierdzające podstawę i wymiar roszczenia

34. Reklamacja towaru konsumpcyjnego może być złożona w okresie do dwóch lat, począwszy od daty otrzymania dostawy, ale nie później niż dwa miesiące od momentu wykrycia niezgodności towaru z umową.

35. Okres ten przestaje być liczony w czasie, jaki jest niezbędny na dochodzenie do porozumienia pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem celem rozstrzygnięcia sporu.

36. Jeśli Sprzedawca wydał gwarancję handlową na towar, a okres jej trwania jest dłuższy od przewidzianego terminu, w jakim można składać reklamację, to zgodnie z akapitem 23., reklamacja może zostać złożona do końca trwania okresu gwarancji handlowej.

37. Składanie reklamacji nie jest przeszkodzą dla złożenia skargi.

38. Sprzedawca prowadzi rejestr złożonych roszczeń. Konsument otrzymuje na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej dokument, w którym jest wymieniony numer reklamacji w rejestrze oraz rodzaj towaru.

39. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca wydaje stosowne orzeczenie w dwóch egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany Konsumentowi.

40. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca ma obowiązek doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową sprzedaży w czasie miesiąca liczonego od momentu, w którym Konsument złożył roszczenie.

40.1. Jeżeli towar nie został naprawiony w terminie wskazanym w poprzednim akapicie, wówczas Konsument ma prawo do unieważnienia umowy i uzyskania zwrotu zapłaconej kwoty lub może domagać się obniżenia ceny towaru konsumpcyjnego zgodnie z art. 114 Ustawy o ochronie konsumentów (ЗЗП).

40.2 Doprowadzanie towaru konsumpycjnego do stanu zgodnego z umową sprzedaży nie wiąże się z żadnymi opłatami ze strony Konsumenta. Nie ponosi on wydatków związanych z transportem towaru konsumpcyjnego lub materiałów ani pracą wykonaną przy jego naprawie, jak również nie jest obciążony nadmiernymi niedogodnościami.

41. Przy niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży i w sytuacji, gdy Konsument nie jest usatysfakcjonowany sposobem rozpatrzenia reklamacji, ma on prawo wyboru jednej z następujących możliwości:

unieważnienie umowy i zwrot zapłaconej przez siebie kwoty,

obniżenie ceny.

42. Konsument nie może domagać się zwrotu zapłaconej przez siebie kwoty lub obniżenia ceny towaru w sytuacji, gdy Sprzedawca zgodził się na wymianę towaru konsumpcyjnego na nowy lub zobowiązał się do naprawę towaru w przeciągu miesiąca od momentu złożenia reklamacji przez Konsumenta.

43. Sprzedawca jest zobowiązany do uwzględnienia żądania unieważnienia umowy i zwrotu Konsumentowi całej zapłaconej przez niego sumy w przypadku, gdy po rozpatrzeniu reklamacji i naprawie uszkodzonego towaru, w okresie trwania jego gwarancji, ponownie stwierdzono wystąpienie niezgodności produktu z umową sprzedaży.

44. Konsument nie może domagać się unieważnienia umowy, jeśli niezgodność produktu z umową sprzedaży jest nieznaczna.

45. Jeżeli Konsument kupi dwa produkty z których cena tańszego produktu została obniżona o 25%, po czym zwróci jeden z produktów i zdecyduje się zamienić ten drugi na inny, wówczas obniżka w wysokości 25% przestaje obowiązywać i klient musi zapłacić za nowy produkt oryginalną cenę, jaka została określona na Stronie.

45. 25% zniżki na każdy drugi produkt
Zniżka jest rozdzielana pomiędzy ceny zamówionych produktów.
Przy zwrocie towaru objętego promocją, zwrotowi podlega kwota, jaka została zapłacona za produkt.
Obniżce o 25% zawsze podlega tańszy produkt.

Prawa własności intelektualnej

46. Wszelkie materiały i zasoby znajdujące się na Stronie Internetowej Sprzedawcy (włączając w to bazy danych) stanowią własność intelektualną i są objęte Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz należą do Sprzedawcy lub innej osoby upoważnionej i nie mogą zostać wykorzystywane pod groźbą naruszenia obowiązujących przepisów.

47. W przypadku nieupoważnionego kopiowania i odtwarzania informacji oraz w każdej sytuacji naruszenia praw własności intelektualnej należącej do Sprzedawcy, ma on prawo ubiegać się do wypłaty całkowitego odszkodowania za straty poniesione bezpośrednio i pośrednio.

48. Poza przypadkami, w których zostało to wyraźnie uzgodnione, Konsument nie może odtwarzać, modyfikować, usuwać, publikować, rozprzestrzeniać i udostępniać w inny sposób zasobów informacji opublikowanych na Stronie Internetowej Sprzedawcy.

49. Sprzedawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności w celu zapewnienia Konsumentowi możliwości swobodnego dostępu do oferowanych usług.

50. Sprzedawca zastrzego sobie prawo do zawieszenia dostępu do oferowanych usług. Sprzedawca ma prawo, lecz nie obowiązek, według swojego własnego uznania usuwać informacje i materiały opublikowane na swojej Stronie.

Unieważnianie i rozwiązywanie umowy

51. Sprzedawca ma prawo według swojego własnego uznania jednostronnie rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy uzna, że oferowane usługi są wykorzystywane niezgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami, prawodawstwem Republiki Bułgarii i ogólnoprzyjętymi normami prawnymi.

52. Poza przypadkami omówionymi w niniejszych Ogólnych Warunkach, umowa pomiędzy stronami może zostać rozwiązana z tygodniowym wypowiedzeniem w sytuacji, gdy Sprzedawca likwiduje działalność lub zaprzestaje prowadzenia swojej Strony Internetowej.

53. Poza wskazanymi wyżej przypadkami, każda ze stron może odstąpić od zawartej umowy, powiadamiając drugą stronę z tygodniowym wyprzedzeniem w sytuacji, gdy warunki umowy nie zostały spełnione.

54. Umowa jest uważana za zawartą w formie pisemnej w momencie wysłania na adres poczty elektronicznej (e-mail) powiadomienia, kliknięcia na odpowiedni przycisk wirtualny na stronie z treścią przeznaczoną do wypełnienia lub wyboru przez Użytkownika, albo poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na Stronie Internetowej i podobne, przy czym deklaracja zostaje zarejestrowana elektronicznie w sposób, który daje możliwość jej późniejszego odtworzenia.

Klauzula bezpieczeństwa

55. Strony deklarują, że w przypadku, gdy jedno lub kilka postanowień zawartych w niniejszych Ogólnych Warunkach zostaną stwierdzone za nieważne, nie spowoduje to unieważnienia całej umowy lub jej fragmentów. Nieważne warunki zostaną zastąpione klauzulami zgodnymi z obowiązującymi normami prawnymi lub zasadami przyjętej praktyki.

Zmiany Ogólnych Warunków

56. Sprzedawca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o każdej zmianie niniejszych Ogólnych Warunków w terminie 7 dni od daty publikacji poprzez wysłanie powiadomienia na wskazanym przez niego adres poczty elektronicznej.

57. Gdy Użytkownik nie zgadza się ze zmianami wprowadzonymi w Ogólnych Warunkach, ma on prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez przymusu zapłaty odszkodowania lub odsetek. W tym celu Użytkownik powinien powiadomić Sprzedawcę w okresie miesiąca liczonego od daty otrzymania powiadomienia omówionego w poprzednim punkcie.

58. W sytuacji, gdy Użytkownik nie skorzysta z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z procedurą omówioną w niniejszych Ogólnych Warunkach, przyjmuje się, że zmiana treści Regulaminu została zaakceptowana przez Użytkownika.

Prawo właściwe

59. Wszelkie zagadnienia, które nie zostały opisanie w niniejszych Ogólnych Warunkach podlegają obowiązującemu prawodawstwu Republiki Bułgarii.

Tu znajdziesz wzór formularza rezygnacji z zakupu i reklamacji:

Formularz rezygnacji z zakupu

Formularz reklamacji

Identyfikacja

Sprzedawca identyfikuje Użytkowników portalu przez przechowywanie logów (rejestr zdarzeń) na serwerze Strony.

Sprzedawca ma prawo do gromadzenia i wykorzystywania informacji o Użytkownikach na podstawie i w celu realizacji umowy zawartej z nimi w oparciu o Ogólne Warunki. Informacje umożliwiające zidentyfikowanie danej osoby mogą zawierać dane osobowe wymienione w Ogólnych Warunkach, jak również każdą informację, którą Użytkownik dobrowolnie podaje przy rejestracji. Informacje te zawierają również wszelkie dane, które Użytkownik wprowadza, wykorzystuje lub udostępnia podczas korzystania z usług.

Sprzedawca może ujawniać dane osobowe stronie trzeciej jedynie w sytuacjach dozwolonych przez prawo, w okolicznościach przewidzianych w ustawie lub po uzyskaniu jednoznacznej zgody Użytkownika.

Warunki dostawy towarów

Realizowane są następujące sposoby dostawy zamówionych towarów:

za pośrednictwem firmy kurierskiej

Przesyłka jest dostarczana na adres Konsumenta lub do biura firmy kurierskiej na terenie Republiki Bułgarii, chyba że na Stronie zostało uzgodnione inaczej. Koszty dostawy ponoszone przez Konsumenta zostały opisane w zakładce „Dostawa”.

Przed wysłaniem zamówionego towaru Sprzedawca ma prawo do skontaktowania się z Konsumentem na podany przez niego numer telefonu w celu doprecyzowania szczegółów zamówienia i/lub dostawy. 

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia w sytuacji, gdy Konsument podał nieprawdziwe, niepełne i/lub niedokładne dane osobowe, włącznie z sytuacjami, gdy podany został niepełny, niedokładny lub fikcyjny adres i numer telefonu. 

Dostawa jest realizowana w przedziale czasowym określonym pod każdą opcją dostawy na stronie zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu dostawy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

Odbiór zamówionych towarów jest kwitowany podpisem.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany dostępnych metod dostawy i form płatności i/lub ich zasad w dowolnym momencie poprzez opublikowanie aktualnie obowiązujących metod dostawy i form płatności na Stronie Internetowej bez dodatkowego powiadomienia.

„LM Fashion” Ltd. zastrzega sobie prawo do własnej interpretacji oraz zmian lub usunięcia Ogólnych Warunków bez zapowiedzi. Aktualny Regulamin jest zawsze dostępny na www.lebump.pl.

 

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Szukaj

Мój koszyk

Twój koszyk jest pusty
Kup teraz