BLACK FRIDAY Zniżki do -30% *

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Polityka prywatności

Polityka przetwarzania danych osobowych

„LM Fashion” Ltd. jest spółką zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Agencji ds. Rejestracji, REGON 204203797, z siedzibą i adresem firmy: miasto Pazardzhik, ul. Zawodska nr 2, adres poczty elektronicznej: contact@lebump.pl, upoważniony przedstawiciel: Maja Zafirowa. Firma jest administratorem danych osobowych, które nam udostępniasz i ponosi za nie odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 

Z jakich przyczyn i w jakich celach wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o nastepujące podstawy:

 • Realizacja umowy zawartej pomiędzy nami a Tobą oraz w celu wywiązania się z ciążących na nas obowiązków prawnych;
 • Wyrażenie przez Ciebie jednoznacznej zgody, gdzie cel jest wskazywany indywidualnie dla każdego przypadku
 • Obowiązek prawny

W następnych paragrafach znajdziesz dokładną informację dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych w zależności od powodów, dla których je przetwarzamy.

W CELU REALIZACJI UMOWY LUB ŚRODKÓW POPRZEDZAJĄCYCH JEJ ZAWARCIE 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji umów lub środków poprzedzających ich zawarcie oraz opieramy się na prawach zawartych w podpisanych z Tobą umowach.

Cele przetwarzania danych osobowych:

 • identyfikacja Twojej tożsamości;
 • obsługa i realizacja Twojego zgłoszenia oraz wywiązanie się z zawartej umowy;
 • przygotowanie oferty zawarcia umowy;
 • przygotowywanie i wysyłanie rachunku/faktury za nasze usługi, z których korzystasz;
 • zapewnienie Ci niezbędnej i kompleksowej obsługi, jak również by pobieranie należnych kwot za wykonane usługi;
 • przechowywanie korespondencji odnośnie zrealizowanych zamówień, przetwarzanie zgłoszeń, raportowanie problemów i inne;
 • informowanie o wszystkim, co jest związane z naszymi usługami, z których korzystasz;
 • analiza historii klienta;
 • rozpoznanie i/lub zapobieganie nielegalnym działaniom lub działaniom niezgodnym z naszymi Ogólnymi Warunkami świadczenia usług.

Dane, które przetwarzamy na tej podstawie:

W oparciu o zawartą między nami a Tobą umowę, przetwarzamy informacje dotyczące jej rodzaju i treści, jak również wszelką pozostałą informację związaną ze stosunkiem umownym, włączając w to:

 • osobiste dane kontaktowe – adres kontaktowy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
 • dane niezbędne do identyfikacji – trzy imiona, numer identyfikacyjny, indywidualny numer dla obcokrajowców, stały adres zamieszkania;
 • dane dotyczące zrealizowanych zamówień;
 • korespondencja w ramach świadczeniem usług – poczta elektroniczna, listy, informacje o Twoich zgłoszeniach odnośnie rozwiązywania problemów, skargi, prośby, reklamacje, otrzymywane od Ciebie opinie;
 • informacje o karcie kredytowej lub debetowej, numerze konta bankowego lub inne informacje o rachunkach bankowych lub płatniczych związane ze zrealizowanymi przez Ciebie płatnościami

pozostałe informacje:

 • numer klienta, kod lub inny identyfikator wydany w celu identyfikacji;
 • adres IP urządzenia, którego używasz do przeglądania naszej Strony Internetowej;
 • dane demograficzne;
 • dane dotyczące profilu społecznościowego;
 • informacje o Twojej aktywności na stronie.

Przetwarzanie wymienionych danych osobowych jest dla nas niezbędne do podpisania z Tobą umowy i realizacji jej warunków. Bez Twojej zgody na udostępnienie nam wyżej wymienionych danych, nie bylibyśmy w stanie wywiązywać się ze zobowiązań wynikających z umowy. Przekazujemy dane osobowy stronom trzecim.

Przekazujemy Twoje dane osobowe stronom trzecim, ponieważ naszym głównym celem jest zaoferowanie Ci wysokiej jakości, szybkiej i kompleksowej obsługi. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych stronom trzecim bez wcześniejszego upewnienia się, że zostały podjęte wszelkie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, jak również staramy się dokładnie monitorować realizację tego celu. W tym wypadku ponosimy odpowiedzialność za poufność i bezpieczeństwo Twoich danych.

Przekazujemy dane osobowe następującym kategoriom odbiorców (administratorzy danych osobowych):

 • operatorzy pocztowi i firmy kurierskie – w szczególności DPD S.A.
 • osoby, którym zlecono obsługę urządzeń (oprogramowania i sprzętu) wykorzystywanego w celu przetwarzania danych osobowych oraz niezbędnych do prowadzenia działalności
 • osoby wykonujące usługi konsultacyjne w różnym zakresie.

Kiedy usuwamy zgromadzone na tej podstawie dane

Dane zebrane na tej podstawie usuwamy dwa lata po wygaśnięciu umowy, odstąpieniu od niej lub z innych przyczyn.

O WYPEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW PRAWNYCH

Prawo może nakładać na nas obowiązek przetwarzania Twoich danych osobowych. Jesteśmy zobligowani do przetwarzania danych w następujących wypadkach:

 • Obowiązki prawne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy;
 • Wywiązywanie się ze zobowiązań wynikających ze sprzedaży na odległość i sprzedaży poza lokalem, zawartych w Ustawie o prawach konsumentów;
 • Udostępnianie informacji Urzędowi ds. Ochrony konsumentów lub stronom trzecim uwzględnionym w Ustawie o prawach konsumentów;
 • Udostępnianie informacji Urzędowi ds. ochrony danych osobowych w związku z obowiązkami narzuconymi przez przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 • Obowiązki przewidziane w Kodeksie postępowania podatkowego i ubezpieczeniowego w związku z prowadzoną zgodnie z prawem rachunkowością;
 • Udostępnianie informacji sądowi i stronom trzecim w ramach postępowania sądowego zgodnie z przepisami mającymi zastosowanie w postępowaniu;
 • Weryfikacja wieku podczas zakupów internetowych.

Kiedy usuwamy dane osobowe zebrane na tej podstawie

Dane zgromadzone zgodnie z określonym prawnie obowiązkiem, zostaną przez nas usunięte po zrealizowaniu lub anulowaniu celu, w jakim zostały zebrane i przechowane. Na przykład:

 • zgodnie z Ustawą o rachunkowości dotyczącej gromadzenia i przetwarzania danych rachunkowych (11 lat)
 • obowiązek udostępniania informacji sądowi, organom administracji rządowej oraz w innych celach zgodnych z aktualnymi przepisami prawnymi (5 lat)

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom administracji rządowej (osobie fizycznej lub prawnej) w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych.

ZA TWOJĄ ZGODĄ

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie po uzyskaniu wyraźnej, jednoznaczej i dobrowolnej zgody z Twojej strony. Nie przewidujemy żadnych konsekwencji, jeśli nie wyrazisz zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Wyrażona przez Ciebie zgoda jest osobną podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych w określonym celu, który nie łączy się z pozostałymi przyczynami wymienionymi w niniejszej polityce. Po uzyskaniu Twojej zgody, aż do momentu jej wycofania lub wygaśnięcia stosunków umownych, będziemy przygotowywać odpowiednie dla Ciebie propozycje produktów/usług, jak również prowadzić zgłębianie Twoich podstawowych danych osobowych;

Zgłębianie danych to metoda, która pozwala na przetwarzanie dużej ilości danych z użyciem modeli statystycznych, algorytmów i innych narzędzi wykorzytujących dane osobowe, jak również procesy pseudonimizacji i anonimizacji danych w celu wydobywania informacji o tendencjach i pozyskiwania różnych wskaźnikach statystycznych.

Dane, które przetwarzamy na tej podstawie:

Na tej podstawie przetwarzamy tylko te dane osobowe, na które wyraziłeś jednoznaczą zgodę. Konkretne dane są definiowane w ramach każdego indywidualnego przypadku. Zazwyczaj tymi danymi są imiona, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.

Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim

Na tej podstawie możemy udostępniać Twoje dane osobowe agencjom marketingowym, Facebookowi, Google i podobnym.

Wycofanie zgody

Zezwolenia mogą zostać odwołane w każdym momencie. Wycofanie zgody nie będzie miało żadnego wpływu na wypełnienie zobowiązań nałożonych przez umowę. Jeżeli wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie opisanych powyżej przypadków, przestaniemy wykorzystywać Twoje dane i informacje dla określonych wyżej celów. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać wyrażoną zgodę wystarczy skorzystać z naszej Strony lub formularzy kontaktowych.

Kiedy usuwamy dane osobowe zebrane na tej podstawie

Dane osobowe, które zostały zebrane na tej podstawie, są przez nas usuwane na Twoje żądanie lub dwa lata liczone od dnia, gdy otrzymaliśmy je od Ciebie po raz pierwszy.

PRZETWARZANIE ANONIMIZOWANYH DANYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach statystycznych, czyli do analizy, której rezultaty są jedynie ogólnikowe, a co za tym idzie, dane pozostają anonimowe. Identyfikacja konkretnej osoby na podstawie tych informacji jest niemożliwa. Twoje dane mogą być również anonimizowane. Anonimizacja stanowi alternatywę dla usuwania danych osobowych. Podczas anonimizacji wszystkie rozpoznawalne elementy, które umożliwiają Twoją identyfikację są trwale wymazane.

Nie istnieje prawny obowiązek usuwania zanonimizowanych danych, ponieważ nie przedstawiają one już danych osobowych.

Jak chronimy Twoje dane osobowe

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych firmy i naszych klientów, dokładamy wszelkich koniecznych środków organizacyjnych i technicznych przewidzianych w Ustawie o ochronie danych osobowych.

Nasza firma wdrożyła przepisy mające za zadanie zapobiegać nadużyciom i naruszeniom bezpieczeństwa oraz wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, która wspomaga procesy ochrony i zapewniania bezpieczeństwa Twoich danych. W celu zachowania najwyższego bezpieczeństwa podczas przetwarzania, przesyłania i gromadzenia Twoich danych osobowych, możemy wykorzystywać dodatkowe mechanizmy ochrony, jak kodowanie, pseudonimizacja i inne.

Dane osobowe, które otrzymaliśmy od stron trzecich; Nie otrzymujemy danych osobowych od stron trzecich.

Prawa Konsumentów

Każdemu Użytkownikowi Strony przysługują wszystkie prawa ochrony danych osobowych zgodnie z prawodawstwem Republiki Bułgarii i prawem Unii Europejskiej. Użytkownik może skorzystać ze swoich, używając formularza kontaktowego lub poprzez wysłanie wiadomości na nasz adres poczty elektronicznej.

Do praw każdego Użytkownika należy:

 • Informacja (w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez administratora);
 • Dostęp do własnych danych osobowych;
 • Korekta (jeżeli dane są niedokładnie);
 • Usunięcie danych osobowych (prawo „bycia zapomnianym”);
 • Ograniczenie przetwarzania ze strony administratora lub podmiotu przetwarzającego dane osobowe;
 • Przesyłanie danych osobowych pomiędzy różnymi administratorami;
 • Sprzeciw wobec przetwarzania własnych danych osobowych;
 • Osoba, której danej dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób ma na nią wyraźny wpływ;
 • Prawo ochrony przez organy sądowe i administracyjne w przypadku, gdy prawa osoby, której dane dotyczą, zostały naruszone.

Użytkownik może zażądać usunięcia danych w przypadku, gdy wystąpił jeden z następujących warunków:

 • Dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;
 • Użytkownik wycofuje swoją zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna do ich przetwarzania;
 • Użytkownik wyraża sprzeciw wobec przetwarzania własnych danych osobowych i nie istnieją nadrzędne podstawy prawne do ich przetwarzania;
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z  oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dzieciom i zgody wyrażonej przez osobę sprawującą nad nim opiekę rodzicielską.

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych przez administratora, gdy:

 • Podważy dokładność danych osobowych. W tym wypadku ograniczenie przetwarzania danych obowiązuje w terminie, który pozwala administratorowi sprawdzić dokładność danych osobowych;
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, ale Użytkownik nie żąda usunięcia danych osobowych, a zamiast tego wymaga, by ich przetwarzanie zostało ograniczone;
 • Dane osobowe nie są już potrzebne administratorowi w celu przetwarzania, ale Użytkownik domaga się dochodzenia lub obrony rozszczeń;
 • Sprzeciwia się przetwarzaniu danych w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy podstawy prawne administratora są nadrzędne wobec interesów Użytkownika.

Prawo do przenoszalności danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do pozyskania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, własnych danych osobowych, które udostępniła administratorowi i ma ona prawo do przesłania tych danych  innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały dostarczone, gdy przetwarzanie jest oparte na wydanej zgodzie lub obowiązku wynikającym z umowy i gdy jest ono wykonywane w sposób zautomatyzowany. Korzystając ze swojego prawa do przenoszalności danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do bezpośredniego przekazania tych danych osobowych przez jednego administratora innemu, jeśli jest to wykonalne technicznie.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownicy mają prawo wnieść sprzeciw do administratora wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych. Administrator zmuszony jest zaprzestać przetwarzania danych osobowych, o ile nie udowodni istnienia uzasadnionych podstaw prawnych do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W sytuacji sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, przetwarzanie to bezzwłocznie musi się zakończyć.

Skarga do organu nadzorczego

Każdy Użytkownik może złożyć skargę na niezgodne z prawem przetwarzanie jego danych osobowych do Komisji Ochrony Danych Osobowych lub właściwego sądu.

Prowadzenie rejestru

Prowadzimy rejestr działań związanych z przetwarzaniem danych, za który ponosimy odpowiedzialność. Rejestr zawiera wszystkie wskazane poniżej informacje:

 • Imię i dane kontaktowe administratora;
 • Cele przetwarzania danych;
 • Opis kategorii osób, których dane dotyczą i kategorii danych osobowych;
 • Kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną udostępnione,
 • Włączając odbiorców w państwach trzecich lub organizacje międzynarodowe;
 • O ile jest to możliwe, planowane terminy usunięcia poszczególnych kategorii danych;
 • O ile jest to możliwe, ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa 

COOKIES

Korzystanie z plików cookie
Pliki cookie to krótkie pliki tekstowe lub małe pakiety informacji, które są przechowywane w przeglądarce internetowej Państwa urządzenia (komputera, tabletu, laptopa lub telefonu komórkowego) podczas odwiedzania przez Państwa różnych witryn i stron w Internecie.
Głównym celem plików cookies jest rozpoznawalność użytkownika po jego powrocie na stronę internetową. Niektóre pliki cookie mają również bardziej szczegółową aplikację do zapamiętywania zachowań użytkowników w witrynie i ułatwiania użytkownikowi korzystania z witryny. Więcej informacji na temat działania plików cookie można znaleźć w Internecie.

W jaki sposób wykorzystywane są pliki cookie na tej stronie?

Używamy plików cookie w tej przeglądarce przede wszystkim w celu ułatwienia użyteczności samej strony, poprawy jej wydajności i przechowywania informacji na temat zachowania użytkowników. W tym procesie nie są przechowywane żadne dane osobowe, tzn. Nie możemy zidentyfikować Państwa jako osoby korzystającej ze strony za pomocą plików cookies, dlatego ustawa o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania do gromadzenia tego typu informacji. Informacje zebrane z plików cookies są zwykle wykorzystywane dla celów ogólnych, podsumowujących analizy zachowania użytkownika na stronie internetowej, co pozwala nam poprawić funkcjonalność strony, ścieżki użytkownika i wykorzystywane treści.

W jaki sposób wykorzystywane są pliki cookie na tej stronie internetowej?

Ciasteczka sesyjne
Ten rodzaj pliki cookies ułatwiają korzystanie z witryny, ponieważ tymczasowo przechowują informacje, tylko podczas sesji używanej przeglądarki. Zazwyczaj informacje, które są za ich pośrednictwem przechowywane, to jakie towary lub usługi dodano do koszyka, które strony witryny odwiedzono i jak dotarto do poszczególnej informacji. Te pliki cookies nie zbierają informacji z urządzenia końcowego i są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej lub zakończeniu sesji przeglądarki.

Trwałe pliki cookie
Pozwalają nam przechowywać określone informacje na temat przeglądania, takie jak analiza odwiedzin strony, sposób w jaki dotarto do strony, jakie strony przeglądał/a Pan/Pani, jakie opcje wybrano i w którym kierunku udano się za pomocą strony. Śledzenie tych informacji pozwala nam ulepszać Witrynę, w tym poprawiać błędy i rozszerzać zawartość. Termin przechowywania tego typu plików cookies różni się i zależy od ich konkretnego zastosowania.

Pliki cookie stron trzecich
Nasza strona internetowa zawiera linki do innych witryn lub osadzone treści z innych witryn, takich jak Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, witryny partnerskie. Podczas odwiedzania tych witryn lub otwierania z nich treści pliki cookie z tych witryn, mogą być przechowywane na Pana/Pani urządzeniu końcowym. Właśnie te pliki cookie są definiowane jako „pliki cookie stron trzecich” i nie mamy kontroli nad generowaniem i zarządzaniem tymi plikami cookie. Dlatego radzimy, abyś poszukać informacji na ich temat i sposobu
zarządzania nimi na stronach internetowych odpowiednich stron trzecich.

Jak mogę zarządzać wykorzystywanymi plikami cookie z tej witryny?

Wszystkie przeglądarki umożliwiają zarządzanie plikami cookie za pomocą specjalnie zaprojektowanego folderu w przeglądarce. Mogą Państwo zablokować otrzymywanie plików cookie, usunąć ich w całości lub po części lub ustawić Państwa preferencje dotyczące korzystania z plików cookie przed wejściem na naszą stronę. Należy pamiętać, że usunięcie lub zablokowanie plików cookie może negatywnie wpłynąć na funkcje naszej Witryny, a tym samym na komfort korzystania z tej strony internetowej.

Wyłączenie lub zablokowanie plików cookie

Kontrola, wyłączanie lub blokowanie plików cookie jest kontrolowane przez ustawienia Pana/Pani przeglądarki. Należy pamiętać o tym, że całkowity zakaz stosowania wszystkich plików cookie może wpłynąć na funkcjonalną prezentację strony, jej skuteczność i dostęp do niektórych informacji.

Popup

Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Szukaj

Мój koszyk

Twój koszyk jest pusty
Kup teraz